Beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan SSO

1) Welke werkzaamheden verricht de instelling?

Het SSO biedt middels sponsorwerving ondersteuning in de vorm van middelen en activiteiten aan leerlingen van de St. Mattheusschool (SO) en het Rotterdam College (VSO), die niet uit de reguliere financiering van de school betaald kunnen worden. Leerkrachten kunnen deze aanvragen indienen bij het SSO. Zij beoordeelt en honoreert aanvragen van leerkrachten vervolgens.

 

2) Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

Het SSO vergadert ieder kwartaal, waarbij alle aanvragen van beide scholen behandeld worden. Indien de aanvraag door het SSO geaccordeerd wordt, zullen er vervolgens specifieke fondsen aangeschreven worden ter bekostiging van de aanvraag. Besluit het betreffende fonds tot toekenning en uitbetaling, dan wordt de aanvraag van de leerkracht door het SSO direct aangeschaft. Hierdoor biedt het SSO maatwerk in de aanschaf van aanvullende spelmaterialen, leermiddelen en activiteiten die niet uit het reguliere schoolbudget kunnen worden betaald. De leerlingen worden middels het SSO in hun specifieke leerbehoeften voorzien en kunnen op deze wijze verder gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

 

3) Hoe krijgt de instelling inkomsten?

Het SSO verkrijgt haar inkomsten door het actief werven van sponsors middels het fondsenboek. Tevens kunnen particulieren en of bedrijven donateur van de stichting worden of een eenmalige gift overmaken. Daarnaast staat in de brasserie van de school een collecte box opgesteld, waarbij de donaties rechtstreeks ten goede komen aan het SSO.

 

4) Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?

Het SSO werkt vraaggestuurd en inventariseert in overleg met de leerkrachten de behoeften van leerlingen voor de aanschaf van aangepaste spelmaterialen, leermiddelen en activiteiten. 

 

5) Als de instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden.

Het SSO houdt een eigen vermogen van circa € 5.000 aan op de bankrekening NL77 ABNA 0618 8599 50 te Rotterdam.

 


Contact

www.ssomattheus-nl.nl

Aleyda van Raephorstlaan 243
3054 CR Rotterdam


010-4223517

ANBI 817374401

KvK 24404587

NL77 ABNA 0618 8599 50