Financieel 2020

 

JAARVERSLAG STICHTING SCHOOLONDERSTEUNING MATTHEUS 2020

 

ANBI-PUBLICATIE SSO

Algemene informatie:

Rechtsvorm: stichting

Statutaire naam: Stichting Schoolondersteuning Mattheus

Populaire naam: SSO

Statutaire zetel: Rotterdam

KvK nummer: 24404587

RSIN nummer: 817374401

ANBI identificatienummer 817374401

Contact: 010-4223517

Website: www.ssomattheus-nl.nl

 

Doelstelling:

Stichting School Ondersteuning (SSO) is opgericht in 1995 en een initiatief van ouders. De stichting heeft als doel het ondersteunen van de St. Mattheusschool (speciaal basisonderwijs) en het Rotterdam College (speciaal voortgezet onderwijs) in aanvullende materialen en activiteiten die niet bekostigd kunnen worden uit de reguliere financiering van de school. De stichting werkt vraag gestuurd en inventariseert in overleg met de leerkrachten binnen het speciaal- en het voortgezet onderwijs de behoeften bij leerlingen voor aanvullend spelmateriaal, leermiddelen en activiteiten.

 

Bestuurssamenstelling in 2020:

Voorzitter: Francis Verbon

Penningmeester: Marijke Baarsma

Secretaris: Mariëtte Verhoef

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden verrichten de activiteiten voor de stichting onbezoldigd op vrijwillige basis.

 

Verslag van de activiteiten:

In 2020 heeft de SSO te kampen gehad met de gevolgen van de Coronacrisis (de Mattheusschool en het Rotterdam College waren gedurende het jaar 2020 voor een groot deel gesloten of open met minder dan de helft van de leerlingen). Omdat de SSO vraag gestuurd werkt, zijn er in 2020 minder aanvragen binnen gekomen.

Activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden:

Vergaderingen:

Op 9 januari 2020 heeft een bestuursvergadering plaatsgevonden. De bestuursvergaderingen van 26 maart 2020 en 10 september 2020 zijn afgelast vanwege de Coronacrisis. De brainstorm met thema’s voor de komende jaren is tevens uitgesteld.

Folder, website en logo:

In 2020 is de website vernieuwd en is een nieuw logo ontwikkeld. De bestaande folder is doorontwikkeld.

Aanvragen:

De aanvraag voor twee extra skelters (financiering zoeken) t.b.v. het verkeersplein is niet verder doorgepakt vanwege de Coronacrisis.

Een aanvraag voor twee vouwfietsen om twee leerlingen vertrouwd te maken met fietsen en verkeersregels is niet doorgepakt vanwege de Coronacrisis.

Aanvragen zullen vermoedelijk weer actueel worden als leerlingen weer op school zijn.

Fotomoment:

Het fotomoment met de in 2019 door de SSO gefinancierde skelters voor het verkeersplein is uitgesteld vanwege de Coronacrisis en feit dat school dicht was.

Format aanvraag:

De format voor de aanvraag van hulpmiddelen door leerkrachten is in ontwikkeling.

 

Verkorte staat van baten en lasten:

Banksaldo per 1 januari 2020

 

€ 5.109,18

 

Inkomsten

Giften         

Rente  

 

€     10,00

€       1,62

 

Uitgaven

Rente / bankkosten  

                            

                        

                           €   119,40                        

 

Banksaldo per 1 januari 2021            

 

€ 5.001,40

 

Vanwege COVID-19 zijn de activiteiten van de stichting stil komen te liggen in 2020. Dit is terug te zien in de cijfers.

 


Contact

www.ssomattheus-nl.nl

Aleyda van Raephorstlaan 243
3054 CR Rotterdam


010-4223517

ANBI 817374401

KvK 24404587

NL77 ABNA 0618 8599 50